Suutari sukuseura ry:n säännöt
 
1. § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suutari sukuseura ry, sen kotipaikka on Sotkamon kunta ja toimialue koko maa.
Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.
2. § Tarkoitus ja toiminta
Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää
yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura pyrkii järjestämään yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkiä
ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia, keräämään ja arkistoimaan sukua koskevaa tietoutta,
sekä saattamaan sitä jäsenten tietoon, harjoittamaan sukuseuran tarkoitusperiä edistävää
julkaisutoimintaa sekä pitämään luetteloa suvun jäsenistä.
 
Toimintansa tukemiseksi seura voi ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa
rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa
toimintansa kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
3. § Jäsenet
Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta
on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt. Sukuseuran jäsenet hyväksyy seuran hallitus.
 
Jäsenillä on oikeus erota sukuseurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa.
 
Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Seuran hallitus
voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun pätevän syyn perusteella.
 
Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.
Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta
ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.
 
Hallituksen esityksestä voi vuosikokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisesti
ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta. Sukuseuran jäsenluetteloa pitää
seuran hallitus.
4. § Hallitus
Sukuseuran asioita hoitaa seuran hallitus, joka valitaan vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta seuran sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat
siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun
vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa
kuitenkin arpa.
 
Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.
5. § Sukuseuran nimen kirjoittaminen
Sukuseuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä seuran sihteerin
tai rahastonhoitajan kanssa.
6. § Tilit
Sukuseuran tilikausi on kalenterivuosi ja toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Tilinpäätös tarvittavine
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille tarkastettavaksi viimeistään seuraavan
maaliskuun aikana. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on jätettävä hallitukselle
viimeistään seuraavan toukokuun kuluessa.
7. § Seuran kokousten koollekutsuminen.
Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen
kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla
ilmestyvässä sanomalehdessä.
8. § Seuran kokoukset
Seuran vuosikokous pidetään joka kolmas vuosi hallituksen määräämänä päivänä huhti-syyskuun aikana.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai
kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti vaatii.
 
Seuran kokouksissa on jokaisella edellisen vuoden jäsenmaksunsa maksaneella äänioikeus ja jokaisella
äänioikeutetulla yksi(1) ääni. Seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan
kannattama mielipide.
9. § Vuosikokous
Seuran vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi  ääntenlaskijaa                                                  
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään seuran tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta
  6. päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu  seuraavalle toimikaudelle
  8. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet
  9. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaksi toimikaudeksi
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti
ilmoitettava niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
10. § Sääntöjen muuttaminen ja sukuseuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta
tai sukuseuran purkamisesta.
Sukuseuran purkautuessa käytetään seuran varat seuran tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän
kokouksen määräämällä tavalla. Sukuseuran tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.                                         
 
 
Kajaanissa heinäkuun 30. päivänä 2001.

 

 
SUUTARI
SUKUSEURA RY
  

SUUTARI

SUUTARINEN

 

 
 
 
Suutari Sukukirja
Tiedustelut:
Jukka Suutari
p. 040-5841710
 
 
 
 
Sivujen ylläpitäjä: Hannu Suutari, p. 040-563 9383, hannu.suutari@sunit.fi