Suutari sukuseura ry:n Vuosikokous

Aika:               Sunnuntaina 19.9.2021 klo:12:00

Paikka:           Sunit Oy, Taitoraitti 1 Kajaani

Läsnä:            Markku Suutari, Jorma Heikkinen, Jukka Suutari, Reijo Suutari, Terttu Komulainen, Lassi Suutari, Rauni Suutari ja Hannu Suutari, liite 1


PÖYTÄKIRJA


Kokouksen avaus.

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Suutari avasi kokouksen klo 12:10.

 

Kokouksen järjestäytyminen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lassi Suutari

Kokouksen sihteeriksi valittiin Hannu Suutari

Pöytäkirjan tarkastajiksi ja äänten laskijoiksi valittiin Markku Suutari ja Jorma Heikkinen

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Todettiin: Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. Kokouskutsut on laitettu sääntöjenmukaisesti kaikille jäsenille.

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi, liite 2

Yhdistyksen tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja tilintarkastajien lausunnon käsittely vuosikokousten väliseltä ajalta

Hallituksen puheenjohtaja Jukka Suutari esitteli tilinpäätöksen (liite 3), vuosikertomuksen (liite 4) ja tilintarkastajien lausunnon (Liite 5).

Yhdistyksen rahavarat tilikauden lopussa on ollut 3609 € ja tase 6075 €, mikä muodostuu rahavaroista, sukuviireistä ja -kirjoista.

Todettiin, että yhdistyksessä on 86 jäsentä (miehiä 33 ja naisia 53).

 

Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä

Yksimielisesti päätettiin vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille. Tilivelvolliset jääväsivät itsensä käsittelyn ajaksi.

 

Toimintasuunnitelma, tulo- menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksu seuraavalle toimikaudelle, sekä hallituksen jäsenten palkkiot ja korvaukset.

Päätettiin:

Seuraavan toimikauden toimintasuunnitelman rahoitus perustuu jäsenmaksuihin, sekä muiden oheistuotteiden kuten viirin (50€ jäsen ja 60€ ei jäsen) ja kirjan myyntiin (50 € jäseniltä ja75 € ei jäsen).

Koska toiminta on ollut siinä määrin suppeaa, ettei erityistä tulo- menoarviota ole tehty.

Kaudelle 2021–2024 liittymismaksuksi on 8,50 €.

Kaudelle 2021–2024 jäsenmaksu 13 € / vuosi ja jäsenmaksu peritään niiltä vuosilta eteenpäin, kun yhdistyksessä on aktiivista toimintaa kerta laskutuksena kyseisenä kalenterivuotena.

Kaudelle 2021–2024 ainaisjäsenmaksu on 130 €.

Hallituksen jäsenille ei makseta palkkioita eikä korvauksia.

Toimintasuunnitelma

Todettiin, että sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinnettä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

Todettiin, että yhdistyksellä on ollut oma aikansa ja paikkansa sääntöjen mukaisten tarkoitusperien toteuttajana ja tässä työssä yhdistys on onnistunut hyvin toimintahistoriansa aikana. 

Todettiin, että yhdistyksen toiminta ei enää toteuta riittävässä määrin sääntöjen mukaista tarkoitusperää ja yhdistyksen toiminta ei enää ole aktiivista riittävässä määrin.

Päätettiin antaa hallitukselle tehtäväksi valmistella yhdistyksen purkaminen sääntöjen ja yhdistyslain mukaisesti ja kutsua ylimääräinen yhdistyksen kokous vuoden 2022 aikana koolle.

 

Hallituksen jäsenten valinta, (Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) muuta jäsentä)

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jukka Suutari

Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Jorma Heikkinen

Hallituksen jäseniksi valittiin Lassi Suutari, Markku Suutari, Terttu Komulainen, Reijo Suutari ja Taru Suutari

 

Yhdistyksen tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta.

Yhdistyksen tilintarkastajiksi valittiin kaudelle 2021–2024 valittiin Hannu Suutari ja Taina Karppinen sekä varatilintarkastajiksi Eero Suutari ja Raija Suutari

 

 Muut asiat.

Keskustelua Sukuseurasta

Keskustelu Sukuseurasta käytiin kohdassa 7 (toimintasuunnitelma), missä hallitukselle annettiin tehtäväksi yhdistyksen purkamisen valmistelu ja ylimääräisen yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen vuoden 2022 aikana.

 

 Kokouksen päättäminen.

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 13:00

 
SUUTARI
SUKUSEURA RY
  

SUUTARI

SUUTARINEN

 

 
 
 
Suutari Sukukirja
Tiedustelut:
Jukka Suutari
p. 040-5841710
 
 
 
 
Sivujen ylläpitäjä: Hannu Suutari, p. 040-563 9383, hannu.suutari@sunit.fi